Regulamin i Polityka Prywatności

Dane są gromadzone przez Adstrategy Global, Lda., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Lizbońskim Rejestrze Handlowym pod numerem NIPC 513241558, z siedzibą przy Rua do Kuanza 1A, 1990-614 Parque das Nações, która używa nazwy handlowej Adstrategy i odtąd tak zwanej, Odpowiedzialny za przetwarzanie do celów stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Adstrategy postrzega prywatność danych jako fundamentalny element swojej działalności. Adstrategy przetwarza i przechowuje dane osobowe na terenie Unii Europejskiej (UE) i zawsze będzie wykazywać zgodność z prawodawstwem UE oraz naszymi wyraźnymi zasadami zawartymi w tym dokumencie.
Platforma ta kieruje się przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679), które jest bezpośrednio obowiązującym aktem prawnym dla osób fizycznych i prawnych, które mieszkając na terytorium UE lub nie, przetwarzają dane pochodzące od obywateli Unia Europejska.
Oświadczenie o ochronie prywatności jest obowiązkiem Adstrategy. Inspektor Ochrony Danych (IOD) zapewnia zgodność z rozporządzeniem i jest zaangażowany we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych. Twoje dane identyfikacyjne i sposób kontaktu są wskazane na końcu tego dokumentu.
Adstrategy jest administratorem danych w rozumieniu RODO i określi cel i sposób przetwarzania danych osobowych prezentowanych i gromadzonych w Internecie.


ZASADY
Nasza polityka ochrony danych gwarantuje, że dane: podlegają zgodnemu z prawem, uczciwemu i przejrzystemu traktowaniu w stosunku do osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, lojalność i przejrzystość”);
zbierane w oznaczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane;
Dokładne i aktualizowane w razie potrzeby; podjęcie wszelkich odpowiednich środków, aby nieprawidłowe dane, z uwzględnieniem celów, w jakich są przetwarzane, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
Przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich są przetwarzane;
Traktowane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;


ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Aby usprawnić przeglądanie i móc oferować potrzebne usługi w czasie, gdy tego potrzebujesz, będziemy musieli zbierać określone informacje. Chcemy, abyś wiedział, jak postępujemy z danymi, które nam powierzyłeś.
Za Twoją zgodą będziemy zbierać następujące informacje: NAZWA, E-MAIL, TELEFON, CEL KREDYTU, KWOTA, TERMIN FINANSOWANIA
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie lub podobne technologie, aby zapewnić najlepszą obsługę i analizować trendy, śledzić ruch użytkowników w witrynie i gromadzić informacje demograficzne o naszej bazie użytkowników jako całości. Nasze pliki cookie rejestrują informacje, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawca usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjścia, pliki dostępne na naszej stronie internetowej (np. strony HTML), systemy operacyjne, data i godzina, w celu analizowania trendów na Strona.


MNIEJSZOŚĆ
Akceptując niniejszą politykę prywatności, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat.


WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Informacje, które nam powierzyłeś, posłużą zarekomendowaniu Ci najlepszych towarów i/lub usług, o których wiemy. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Adstrategy gwarantuje, że nie zamierza przekazywać danych do krajów spoza ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a jeśli to zrobi, poprosi o Twoją zgodę. W niektórych sytuacjach Adstrategy może zostać powiadomiony o ujawnieniu danych osobowych w odpowiedzi na wnioski organów nadzorczych o spełnienie wymogów RODO.


BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA
Będziemy przetwarzać dane osobowe w sposób bezpieczny, stosując i utrzymując środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, udostępnieniem lub nieuprawnionym dostępem, gdy przetwarzanie wiąże się z transmisją danych przez sieć, oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.


DOSTĘP I POPRAWIANIE LUB USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownicy mają prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych, żądania ich sprostowania oraz usunięcia. Możesz również ograniczyć traktowanie danych, a także sprzeciwić się temu, a także zażądać przenoszenia danych. Możesz również poprosić Inspektora Ochrony Danych o wyjaśnienie lub złożyć skargę do CNPD, gdy uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone.


E-MAILE MARKETINGOWE
danych mogą, za wyraźną zgodą, wysyłać e-maile marketingowe do użytkowników serwisu. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę poprzez znajdujący się w tym celu link, znajdujący się w każdej wysłanej wiadomości e-mail, poprzez kontakt telefoniczny podany na końcu niniejszego oświadczenia lub e-mail: unsubscribe@adstrategy.pt


ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Adstrategy jest odpowiedzialna za zgodność z RODO i będzie w stanie wykazać w dowolnym momencie zgodność z RODO.


ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE
Niniejsza polityka może być od czasu do czasu aktualizowana, na przykład z powodu zmian w odpowiednich przepisach. Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne zmiany, klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub powiadomieniem na stronie internetowej.


ODPOWIEDZIALNY DO LECZENIA
Adstrategy
Adres: Rua do Kuanza 1A, 1990-614 Parque das Nações
E-mail: comercial@adstrategyglobal.com / dpo@adstrategyglobal.com


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Doble
Morada: Av. 5 de Outubro, nº 72, 6º D, 1050-059 Lisboa
Tel: 210142534/ 932332667 (José Guedes)
E-mail: jose.guedes@doble.pt